Planowanie rozwoju zrzeszonej wspólnoty terytorialnej

0

Planowanie rozwoju wspólnoty – systematyczny sposób zarządzania zmianami i osiągania konsensusu oraz tworzenia wspólnej wizji przyszłości gospodarczej, proces identyfikacji problemów i uzgodnienie realistycznych celów, zadań i projektów, których realizacja pozwoli rozwiązać te problemy. Planowanie jest również skutecznym narzędziem dla połączenia biznesu, władz lokalnych i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w celu wpływania na klimat inwestycyjny i konkurencyjne środowisko we wspólnocie, jak również rozwiązanie innych problemów.

Plan rozwoju jest najważniejszym dokumentem w procesie tworzenia własnej wizji rozwoju społecznego i gospodarczego, z wykorzystaniem potencjałów wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowanie tych potencjałów powinno odbywać się systematycznie i być skierowanym do odpowiednich priorytetów (kierunków rozwoju) i celów.

Obwód lwowski – jeden z liderów wdrażania reformy samorządowej. W 2015 roku w 15 społecznościach obwodu zakończył się proces dobrowolnego zrzeszenia i odbyły się pierwsze wybory. 2016 rok zrzeszone wspólnoty terytorialne rozpoczęli z rozszerzonymi uprawnieniami i bazą dochodów. Na rozwój infrastruktury tych wspólnot z budżetu państwa przeznaczono dotację w wysokości około 46,0 mln. hrywien. Środki dotacji zostały rozdzielone między wspólnotami według jasnego schematu, w zależności od liczby ludności wiejskiej i wielkości powierzchni zrzeszonej wspólnoty terytorialnej. Finansowanie projektów poprzez dotacje będzie odbywać się zgodnie z planem rozwoju społeczno-gospodarczym zrzeszonej wspólnoty terytorialnej.

Dokument zawiera materiały, które pomogą zrzeszonym wspólnotom terytorialnym stworzyć jakościowe plany rozwoju społeczno-gospodarczego. Dokument ten został zaprezentowany 11 kwietnia 2016 w Samborze na seminarium dla głów zrzeszonych wspólnot terytorialnych Samborskiego i Starosamborskiego rejonów obwodu lwowskiego.

Коментарі