Badanie potencjału infrastruktury społecznej w administracyjnych centrach przyszłych zdolnych wspólnot terytorialnych obwodu lwowskiego

0

WUkrainie założono konstytucyjne zasady samorządu lokalnego. Jednak rozwój samorządu lokalnego faktycznie odbywał się tylko na poziomie wspólnot terytorialnych miast obwodowego znaczenia (z nielicznymi wyjątkami). Ponieważ bezwzględna większość wspólnot terytorialnych przez fragmentarność i wyraźnie słabą bazę materialną jest bezsilna realizować swoje uprawnienia, a system samorządu lokalnego nie zaspokaja aktualne potrzeby większości społeczeństwa ukraińskiego.

1 kwietnia 2014 Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła «Koncepcję reformowania samorządu lokalnego i organizacji władzy terytorialnej w Ukrainie” (dalej – Koncepcja), zgodnie z którą zostały wyznaczone główne zadania reformy administracyjno-terytorialnej:

 • zapewnienie dostępności i jakości usług publicznych;
 • osiągnięcie optymalnego podziału kompetencji między samorządami lokalnymi i organami władzy wykonawczej;
 • ustalanie uzasadnionej podstawy terytorialnej dla działań samorządów lokalnych i organów władzy wykonawczej w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez te instytucje;
 • stworzenie odpowiednich warunków materialnych, finansowych i organizacyjnych w celu zapewnienia, że samorządy lokalne będą w stanie wykonywać własne i przekazane uprawnienia.

Usługi publiczne muszą być świadczone zgodnie ze standardami państwowymi, z uwzględnieniem dostępności terytorialnej (dostarczenie usług do wspólnoty w której mieszka osoba), odpowiedniego zaplecza materiałowo-technicznego (samorząd lokalny musi posiadać stosowne pomieszczenia i infrastrukturę) przejrzystości informacji o usługach, poziomie profesjonalizmu, zasadach i warunkach ich świadczenia.

Dostępność i jakość usług publicznych jest zapewniona przez optymalny podział uprawnień między samorządem lokalnym i władzą wykonawczą na różnych poziomach struktury terytorialno-administracyjnej na zasadach subsydiarności i decentralizacji.

Organy samorządu lokalnego na najniższym poziomie otrzymują uprawnienia na nowej podstawie terytorialnej według ich potencjału kadrowego, finansowego, infrastrukturalnego oraz dostępności innych środków.

Według informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ukrainy, z rejonowych centrów do administracyjnych centrów zdolnych wspólnot zostanie przeniesiono szereg ważnych usług: administracyjnych, pomocy społecznej, straży pożarnej, organów ścigania, opieki zdrowotnej i innych.

Zgodnie z Koncepcją, do głównych uprawnień samorządów lokalnych na najniższym poziomie będzie należeć:

 • zapewnienie rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym (przyciąganie nowych inwestycji, rozwoju działalności gospodarczej);
 • zapewnienie rozwoju infrastruktury, w tym dróg, sieci wodnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, obiekty społeczne i kulturowe;
 • planowanie rozwoju wspólnoty;
 • rozwiązanie kwestii rozwoju terytorium (przydzielenie ziemi, wydanie pozwoleń na budowę, przyjęcie budynków do użytkowania);
 • zagospodarowanie przestrzenne;
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz, wodę , usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie mienia komunalnego;
 • organizacja transportu publicznego;
 • utrzymanie ulic i dróg;
 • zabezpieczenie bezpieczeństwa publicznego;
 • ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa;
 • zarządzanie szkołami, przedszkolami i placówkami edukacji pozaszkolnej;
 • świadczenie usług pogotowia ratunkowego, podstawowej opieki zdrowotnej, zapobiegania chorobom;
 • rozwój kultury i wychowania fizycznego (utrzymanie i organizacja pracy domów kultury, klubów, bibliotek, infrastruktury sportowej);
 • świadczenie pomocy społecznej poprzez ośrodki regionalne;
 • świadczenie usług administracyjnych przez Centra Świadczenia Usług Administracyjnych.

Według informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, w przypadku braku pomieszczeń i innej infrastruktury we wspólnocie, w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych usług dla mieszkańców, wspólnoty otrzymają wsparcie z budżetu państwa dla kupna lub budowy niezbędnych obiektów infrastruktury. Dlatego obecność już istniejącej infrastruktury w administracyjnym centrum przyszłych wspólnot jest ważnym czynnikiem skuteczności reformy administracyjno-terytorialnej.

Celem badania jest ocena istniejącej infrastruktury w administracyjnych centrach przyszłych wspólnot, określonych w Perspektywicznym planie formowania zdolnych wspólnot w obwodzie lwowskim oraz wspólnot utworzonych w wyniku dobrowolnego zrzeszenia. Mianowicie ocenie podlega infrastruktura opieki zdrowotnej, edukacyjna, kulturalna, dostępności urzędów pocztowych i banków, jednostek straży pożarnej i policji. W badaniu wykorzystano informacje z oficjalnych stron internetowych organów władzy państwowej i samorządu lokalnego oraz strony Oszczadbank SA i Ukrpoczty.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі