Ekspresowa analiza ustawy dotyczącej ugrupowań współpracy euroregionalnej

0

W związku z ratyfikacją Protokołu №3 do Konwencji ramowej, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy opracowało ustawę Ukrainy “O zmianie i uzupełnieniu niektórych aktów prawnych w związku z ratyfikacją Protokołu №3 do Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi dotyczącej ugrupowań współpracy euroregionalnej (UWE)”.

Kształtowanie nowej państwowej polityki regionalnej Ukrainy w kontekście integracji europejskiej doprowadziło do konieczności znalezienia nowych form współpracy transgranicznej (WT) jako ważnego elementu polityki regionalnej. W Unii Europejskiej, główną formą organizacyjną WT są euroregionalne struktury. Jednak w Ukrainie euroregiony nie stali jeszcze takimi instytucjami które koordynują wspólny rozwój regionów transgranicznych, za pomocą których odbywa się finansowania projektów transgranicznych, które kumulują informacje, jak to dzieje się w państwach UE. Efektywne wykorzystanie możliwości WT wymaga nowych metod i form organizacyjnych.

Na dzień dzisiejszy najbardziej popularnymi formami WT są:

  • euroregiony;
  • europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT);
  • ugrupowania współpracy euroregionalnej;
  • partnerstwa transgraniczne;
  • transgraniczne strefy / parki przemysłowe;
  • transgraniczne klastry;
  • innowacyjne transgraniczne projekty;
  • centra (kompleksy) handlu przygranicznego.

EUWT jest podmiotem prawa, posiada osobowość prawną. Członkiem EUWT mogą zostać nie tylko państwa, organy władz regionalnych i lokalnych, ale również i organizacje pozarządowe lub inne zainteresowane podmioty, w tym przedstawicieli organów władzy centralnej. Członkowie EUWT podejmują współpracę na poziomie transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym – na wszystkich trzech poziomach polityki regionalnej Unii Europejskiej.

W związku z ratyfikacją Protokołu №3 do Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej, EUWT jako forma współpracy otwiera nowe możliwości WT i dla Ukrainy. Ponieważ Protokół przewiduje uczestnictwo w związkach podobnych do EUWT, krajów które nie są członkami Unii Europejskiej ale są członkami Rady Europy i które ratyfikowały Konwencję ramową oraz protokoły dodatkowe w postaci ugrupowania współpracy euroregionalnej (UWE).

UWE – organ transgranicznej lub międzyterytorialnej współpracy między społecznościami lokalnymi czy władzami dwóch lub więcej państw, publicznymi lub prywatnymi osobami prawnymi, przedsiębiorcami z siedzibami w państwach-członkach UWE, działających dla dobra wspólnego oraz stowarzyszeń organów władz publicznych co należą do jednej lub więcej z powyższych kategorii. UWE powstało w celu promowania, wspierania i rozwoju w interesie społeczeństwa, współpracy między jego członkami w zakresie wspólnej kompetencji i w ramach uprawnień określonych przez prawo krajowe państwa członkowskiego, również posiada osobowość prawną.

Завантажити (PDF, Невідомий)

Коментарі