Plan perspektywiczny obwodu lwowskiego 2.0

0

Na początku września 2016 roku Lwowska obwodowa administracja państwowa złożyła do Lwowskiej rady obwodowej projekt Planu perspektywicznego, który przewiduje stworzenie 85 wspólnot zrzeszonych. Ten nowy Plan został złożony jako poprawka do poprzedniego Planu perspektywicznego, zatwierdzonego w 2015 roku, i przewiduje zmiany w 17-u rejonach i mieście Lwowie (nie przewiduje się zmian tylko w Buskim, Zoloczewskim i Kamjanka-Buskim rejonach). Zmiany w obszarach już istniejących 16-u wspólnotach zrzeszonych nie są przewidywane.

Zgodnie z projektem Planu perspektywicznego w obwodzie lwowskim powinny zostać stworzone:

  • 40 wspólnot miejskich (nowe wspólnoty powstaną w każdym mieście obwodu lwowskiego, za wyjątkiem Dublan, Sosniwky, Stebnyka i Uhneva).
  • 21 wspólnot miasteczkowych (spośród 34 istniejących miasteczek).
  • 24 wspólnot wiejskich.

W Planie jednak nie uwzględnia się nowoutworzonych zrzeszonych wspólnot wiejskich: Davydivskiej (Pustomytowski rejon) i Nezhuhivskiej (Stryjski rejon).

Projekt Planu perspektywicznego zakłada przekroczenie normatywów dla stref dostępności w 15-u potencjalnych wspólnotach. Jednak przynajmniej w trzech z tych przypadków istnieje realna możliwość stworzenia zdolnych “odległych” wspólnot – Pidbuzkiej miasteczkowej (Drohobycki rejon) oraz Verhnobilkivskiej (Czyżykivskiej) (Pustomytowski rejon) i Ugerskiej (Stryjski rejon) wspólnot wiejskich.

Aby wyrównać potencjał obszarów, przewidzianych jako część Dulibskiej wspólnoty wiejskiej, proponowane jest w końcowej wersji projektu Planu perspektywicznego-2016 połączyć w jedną wspólnotę Stryjską wspólnotę miejską i Dulibską wspólnotę wiejską.

14 administracyjnych centrów zdolnych wspólnot, zatwierdzonych przez Gabinet Ministrów Ukrainy w 2015 roku, nie byli uwzględnione w projekcie Planu perspektywicznego. Ponieważ większość z tych miejscowości są w zakresie wpływu miast obwodowego znaczenia i rejonowych centrów. Jedynym wyjątkiem jest miasto Dublany (Żowkiwski rejon), które przewidziane jest jako część Kulykowskej wspólnoty miasteczkowej.

Z tych powodów, zaleca się zmienić projekt Planu perspektywicznego w części dotyczącej obszarów Drohobyckiego, Żowkiwskiego, Pustomytowskiego, Stryjskiego rejonów. A dodatkowo uwzględnić możliwość stworzenia 4 potencjalnych wspólnot: Dublyanskiej miejscowej (Żowkiwski rejon), Pidbuzkiej miasteczkowej (Drohobycki rejon) oraz Verhnobilkivskiej (Czyżykivskiej) (Pustomytowski rejon) i Ugerskiej (Stryjski rejon) wspólnot wiejskich.

Biorąc pod uwagę parametry już stworzonych wspólnot (większość z 16-u nowych wspólnot są niewielkich rozmiarów i mają małą liczbę mieszkańców) możemy przewidzieć, że Plan perspektywiczny ulegnie zmianie w 2017 roku z myślą o powiększeniu tych wspólnot.

Więcej informacji na temat nowego projektu Planu perspektywicznego w notatce analitycznej Tarasa Baranetskiego (w języku ukraińskim):

Завантажити (PDF, 2.07MB)

Коментарі