Materiały z konferencji: „Polityka państwa wobec e-zarządzania w Ukrainie: problemy i wyzwania”

0

logo-partnery

Kolekcja obejmuje różnorodne materiały, które zostały wykorzystane jako część projektu “Centra informacji publicznej w winnickim, zakarpatskim, lwowskim i rówieńskim obwodach – II etap”, który jest realizowany (z Polskiej strony) przez Asocjacje “Lubelskie Forum Organizacji Pozarządowych” (Lublin) i “Centrum Współpracy Polska-wschód” (Lublin), z Ukrainy głównym partnerem była organizacja pozarządowa “Europejski Dialog” (Lwów). W rejonach działania Projektu wspierali się regionalne centra koordynacyjne działające przy organizacjach partnerskich: NGO “Podolska agencja rozwoju regionalnego” (Winnica), “Wołyński centrum zasobów” (Równe), Fundacja “Centrum inicjatyw publicznych” (Pereczyn), a w drugiej połowie projektu dołączył się również “Fundusz rozwoju Mikołajewa” (Mikołajów). Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcia demokracji”, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 roku.

Cel projektu

Zapewnienie równego dostępu do informacji publicznej i usług elektronicznych o wysokiej jakości, w pierwszej kolejności – do gwarantowanych państwem usług administracyjnych poprzez rozpowszechnienie stworzonej w 2013 roku sieci “Centrów informacji publicznej” w bibliotekach i organizacjach pozarządowych w małych miasteczkach i wsiach w obwodzie lwowskim, a także w winnickim, zakarpatskim, mikołajewiskm rówieńskim obwodach.
Projekt ten jest logiczną kontynuacją współpracy długoterminowych partnerów w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w administracji publicznej, wzmocnieniu samorządu i demokracji lokalnej przy użyciu pozytywnego polskiego doświadczenia.

Zadania projektu

  • Rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych usług e-administracji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym wśród różnych grup w obszarach wiejskich
  • Szkolenie lokalnych konsultantów, którzy będą w stanie nauczyć mieszkańców korzystać z usług e-administracji
  • Rozwój sieci 20 centrów informacji publicznej przy lokalnych organizacjach pozarządowych, bibliotekach wiejskich z aktywnym udziałem społeczności i samorządów na poziomie małych miasteczek i wsi w 4 regionach Ukrainy.

Główne rezultaty projektu: wzmocnienie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie e-demokracji i e-administracji, rozwoju samorządu i demokracji na poziomie lokalnym, poprawa mechanizmów dialogu społecznego w Ukrainie, co stwarza dobre warunki dla przyszłych projektów oraz wzmocnienie procesów europejskiej integracji w Ukrainie. Podczas końcowej Wszechukraińskiej konferencji “Polityka państwa wobec e-zarządzania w Ukrainie: problemy i wyzwania”, która odbyła się w dniach 20-21 listopada 2014 roku we Lwowie w ramach Projektu, zostały poruszone bardzo ważne dla Ukrainy kwestie, między innymi o aktualnej sytuacji w zakresie wdrażania e-administracji w Ukrainie i Polsce, elektronicznych usług administracyjnych i stworzenie niezbędnej infrastruktury na poziomie regionalnym. Przedstawiono również wyniki badań e-administracji w 100 ukraińskich miastach oraz “Zielona Księga” – badanie przygotowane przez Grupę roboczą do spraw stworzenia rządowej polityki wobec e-administracji przy wicepremierze Ukrainy, które zostało następnie omówione przez uczestników konferencji w czterech grupach.

Projekt został zrealizowany w trudnym dla Ukrainy czasie, gdy podczas wojny na Wschodzie, konieczne było zreformować wszystkie sfery życia publicznego. Mamy nadzieję, że wyniki Projektu oraz działalność wielu instytucji zaangażowanych w realizację Projektu w znacznym stopniu przyczynią się do “Planu działań na rzecz reformy dla przyszłego parlamentu”, w którym zebrano 20 dokumentów określających kierunki polityki w najważniejszych dziedzinach, wymagających natychmiastowego reformowania, w tym i dla e-administracji.

Koordynator Projektu ze strony polskiej: Natalia Gmurkowska

Koordynator Projektu ze strony ukraińskiej: Igor Kaspruk

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

programa-pidtrymky-demokratii

Коментарі